SISEKORD

Raamatukogu külastaja on
 • Viisakas ja abivalmis
 • Terve
 • Isikliku hügieeni nõudeid järgiv
 • Teiste väärikust ja privaatsust austav
 • Kaine – ei ole tarbinud alkoholi ega narkootilisi aineid
Raamatukokku me ei võta kaasa
 • Rattaid, rulasid jms
 • Alkoholi, narkootilisi aineid, mürkaineid, lõhkaineid, relvi jms
 • Sigarette, e-sigarette jms
 • Agressiivseid ja teistele ohtlikke loomi

Lisaks

 • Jälgi enda nutiseadme helitugevust 
 • Hoia puhtust – prügi käib prügikasti
 • Ohuhäire korral lahku hoonest ja võimalusel aita ka teistel (lapsed, eakad) seda teha
 • Jäta märjad üleriided ja suured kotid nagisse
 • Raamatukogus pildistamiseks ja filmimiseks küsi raamatukogult selleks nõusolek
Raamatukoguhoidjal on õigus
 • Keelduda nende külastajate teenindamisest, kes sisekorda ei täida
 • Paluda lugejakaardi (dokumendi) esitamist kontrollimaks, kas külastaja on lugejaks registreeritud ja/või raamatukogutarkvara on registreerinud laenatud teavikud
 • Vajadusel kutsuma turvateenust osutava ettevõtte töötaja või politsei